PRAVIDLA SOUTĚŽE „Soutěžte o tablet s RK STEJSKAL.cz“

(dále jen „soutěžní podmínky“)

I. Vyhlašovatel soutěže

Vyhlašovatelem soutěže pořádané pod názvem „ Soutěžte o tablet s RK STEJSKAL.cz “ (dále jen „soutěž“) je obchodní společnost RK Stejskal.cz s.r.o., sídlo OC IGY Pražská 1247/24, 370 04 České Budějovice, IČO: 26112981, DIČ: CZ26112981, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, C, vložka 14743 (dále jen „vyhlašovatel“).

II. Podmínky účasti

a) Soutěž probíhá v období od 10.7.2016 do 30.8.2016 (dále jen „soutěžní období“).

b) Účastník soutěže souhlasí s těmito soutěžními podmínkami.

c) Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci pořadatele, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.

d) Soutěžící účastí v soutěži souhlasí s tím, aby jeho jméno a příjmení zaznělo v prostřednictvím stránky společnosti RK Stejskal.cz na Facebooku (https://www.facebook.com/RealityStejskal) v případě, že bude určen jako výherce na základě těchto soutěžních podmínek.

III. Určení výherce
a) Soutěž probíhá od 10.7.2016 do 30.8.2016.

b) Soutěžící se mohou do soutěže přihlásit zasláním emailu na stejskal@rkstejskal.cz, ve které uvedou své jméno, příjmení, odpovědi na otázky z produktových videí a dále tip, který bude odpovídat na otázku: Tipněte si kolik lidí navštívilo naši stránku www.rkstejskal.cz za měsíc červen 2016 (lze ověřit prostřednictvím metriky Google Analytics)

c) Současně je zde podmínkou označení Facebook stránky RK Stejskal.cz (https://www.facebook.com/RealityStejskal) tlačítkem ‘‘To se mi líbí‘‘

d) Výherci budou vyhlášeni nejpozději do 30.9.2016 na Facebookovém profilu (https://www.facebook.com/RealityStejskal) a taktéž formou emailu na emailovou adresu, kterou uvedli v soutěži. K předání výhry dojde do 14 dnů od vyhlášení výherce formou osobního odběru na adrese společnosti RK Stejskal.cz s.r.o., sídlo OC IGY Pražská 1247/24, 370 04 České Budějovice.

IV. Ochrana osobních údajů
a) Účastník soutěže svou účastí v soutěži uděluje pořadateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů elektronickou formou v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutých v rámci soutěže v rozsahu jméno, příjmení a emailová adresa pro účely realizace soutěže a předání výhry a dále pro marketingové účely pořadatele, případně zpracovatele těchto marketingových aktivit. V případě, že se účastník této soutěže stane výhercem výhry, uděluje souhlas pořadateli s uveřejněním svého jména a příjmení v jeho propagačních materiálech, na webových stránkách, ve sdělovacích prostředcích v rámci vyhlášení výsledků této soutěže. Souhlas s uveřejněním svého jména a příjmení v případě výhry je podmínkou pro vlastní čerpání výhry. Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné a lze ho kdykoliv odvolat.

b) Účastník soutěže má právo přístupu ke svým zpracovávaným osobním údajům, a je oprávněn písemně požádat pořadatele o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány a v případě porušení svých práv může žádat pořadatele o vysvětlení nebo požadovat, aby pořadatel odstranil závadný stav, nebo má právo se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů. Účastník této soutěže bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoliv bezplatně odvolat, a že má právo na opravu údajů, jejich doplnění, blokování nebo likvidaci.

c) Účastník této soutěže může své výše uvedené souhlasy kdykoliv odvolat písemnou formou na adresu sídla pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli. Je-li odvolání doručeno před předáním výhry, je účastník vyloučen z účasti v soutěži a ztrácí nárok na výhru.

d) Správcem výše popsané databáze osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je pořadatel. Pořadatel nese odpovědnost za jejich zpracování a ochranu.

e) Účastník uděluje souhlas se shromažďováním, zpracováním a uchováním osobních údajů podle čl. IV. písm. a) na dobu 2 let. Pokud se nerozhodne svůj souhlas odvolat dříve v souladu s čl. IV. písm. c).

VZávěrečná ustanovení
a) Výherce není povinen výhru přijmout. V takovém případě však nemá nárok na žádnou jinou náhradu. Vymáhání výhry soudní cestou je vyloučeno. Pokud se nepodaří s výhercem spojit a domluvit se na zaslání výhry do 14 dnů od vyhlášení vítěze, vyhrazuje si vyhlašovatel právo nepřevzatou výhru nepředat.

b) Účastník bere výslovně na vědomí, že organizátor soutěže si vyhrazuje právo během konání této soutěže soutěžní podmínky bez předchozího upozornění změnit, nebo soutěž odložit, přerušit nebo zcela zrušit, a to bez udání důvodu. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách rkstejskal.cz/

c) Organizátor nenese žádnou odpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání organizátora.

d) Účastníci soutěže jsou povinni dodržovat tato Pravidla soutěže a pokyny jejího organizátora.

e) Jediné úplné a závazné znění těchto pravidel je uloženo u organizátora hry a uveřejněno na soutěžních internetových stránkách (http://rkstejskal.cz/soutez-o-tablet/pravidla).

f) Tato pravidla jsou úplná, závazná a platná od 10. 7. 2016 pro všechny soutěžící. V případě nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na e-mail: stejskal@rkstejskal.cz.

RK Stejskal.cz s.r.o.